REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GLAMROOM BUTIK

Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w
Regulaminie jest mowa o poniżej wskazanych terminach, należy przez nie
rozumieć:

a) Usługodawca – GLAMROOM spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 62, 31-146 Krak
ów, 
wpisana do rejestru przedsiębiorc
ów prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śr
ódmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000850827 , REGON: 386571440, NIP:
6762582788, dane kontaktowe: Pamela Sawko tel. 786 282 209 e-mail:
kontakt@glamroombutik.pl;

b) Regulamin – niniejszy dokument
określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, to
jest og
ólne warunki sprzedaży towaru i jego dostawy;
c) Klient – osoba fizyczna, kt
óra ukończyła 18 rok
życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Usługodawcą
umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością
gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta Dz.U.2014, poz.827), osoba prawna, jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa
i zaciągać zobowiązania, przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.);
d) Sklep internetowy – witryna umieszczona w sieci Internet pod
adresem www.glamroombutik.pl przeznaczona do prezentacji oferty Usługodawcy
oraz składania zam
ówień;
e) Towar – artykuły odzieżowe i podobne sprzedawane detalicznie przez
Usługodawcę w Sklepie internetowym;
f) Zam
ówienie – prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży oświadczenie woli
Klienta wskazujące na wybrane przez niego Towary określonego rodzaju i ilości.

2. Niniejszy
Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Usługodawcę
z Klientem, a akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna do
zawarcia umowy sprzedaży.

3. Informacje o
Towarach znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie
do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z treścią
Regulaminu.

4. Nazwa oraz logo Usługodawcy stanowią dobro
prawnie chronione, jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez uzyskania wcześniejszej
pisemnej zgody jest zabronione.

Zasady realizacji
umowy sprzedaży

1. Szczegółowe
warunki umowy sprzedaży określają postanowienia Regulaminu, obowiązujące
przepisy prawa oraz ewentualne dodatkowe indywidualne pisemne ustalenia stron.

2. Do zawarcia
umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia Klientowi możliwości
zrealizowania zam
ówienia przez Usługodawcę.

3. Do zawarcia
umowy sprzedaży niezbędne jest:

a) zapoznanie się
Klienta z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści;
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie informacji
generowanych przez system oraz informacji od Usługodawcy dotyczących realizacji
Zam
ówienia;
c) poprawne złożenie Zam
ówienia;
d) zobowiązanie do zapłaty ceny i dostawy Towaru;
e) potwierdzenie Zam
ówienia przez Usługodawcę.

4. Składając Zamówienie klient może
zarejestrować się w Sklepie internetowym poprzez utworzenie konta w systemie
informatycznym i ustalenie poufnego loginu i hasł
a. Składając kolejne Zamówienia Klient może
korzystać z wcześniej ustalonego loginu i hasła do utworzonego konta.

5. Klient jest
zobowiązany do ochrony danych uwierzytelniających dostęp do konta w Sklepie
internetowym przed dostępem os
ób nieuprawnionych.

6. Dokonując
rejestracji oraz składając Zam
ówienie Klient
oświadcza, iż:

a) zapoznał się z
Regulaminem i akceptuje jego treść;
b) podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są prawdziwe;
c) wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celach związanych z
realizacją umowy sprzedaży;d) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres
poczty elektronicznej informacji generowanych przez system oraz informacji od
Usługodawcy dotyczących realizacji Zam
ówienia.

7. Dokonując
rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty
elektronicznej informacji handlowych i marketingowych. Powyższa zgoda może być
w każdym czasie odwoł
ana.

8. Z chwilą
dokonania rejestracji Klient zawiera z Usługodawcą umowę
o świadczenie usług
drogą elektroniczną, kt
órą może wypowiedzieć w każdym czasie poprzez
oświadczenie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na
adres Usługodawcy.

9. Klient nie może
wprowadzać do systemu treści o charakterze bezprawnym.

Składanie zamówień

1. Składając Zamówienie Klient
wskazuje rodzaj i ilość Towaru, zobowiązuje się do jego odbioru oraz zapłaty
ceny.

2. Zamówienia mogą być
składane w Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę.

3. Przed
przystąpieniem do realizacji Zam
ówienia Usługodawca
potwierdza złożone Zam
ówienie.

4. Potwierdzenie
Zam
ówienia jest dokonywane przez Usługodawcę drogą elektroniczną na
wskazany przez Klienta adres w terminie do 3 dni roboczych od złożenia Zam
ówienia.

5. W przypadku
braku potwierdzenia Zam
ówienia zalecany jest niezwłoczny kontakt Klienta z
Usługodawcą celem zapewnienia prawidłowej realizacji usługi.  

6. Realizacja Zamówień i dostawa
Towar
ów odbywa się w godzinach od 10:00-18:00 w dni robocze i może
potrwać przy Zam
ówieniach dostarczanych na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej łącznie do 5 dni roboczych, a przy Zam
ówieniach
dostarczanych za granicę łącznie do 14 dni roboczych.

Zasady dokonywania
płatności

1. Widoczna w
Sklepie internetowym cena sprzedaży Towaru nie zawiera koszt
ów dostawy.

2. Ostateczna cena
sprzedaży zawierająca koszty dostawy i inne (np. koszt doręczenia za pobraniem)
wskazana jest w podsumowaniu Zam
ówienia przed jego
ostatecznym zatwierdzeniem.

3. Widoczne w
Sklepie internetowym ceny Towar
ów oraz koszty
dostawy i inne są cenami brutto uwzględniającymi podatek od towar
ów i usług VAT, cła
i inne opłaty w wysokości określonej właściwymi przepisami, wyrażonymi w
walucie polskiej.

4. Zapłata ceny sprzedaży
powinna nastąpić:

a) poprzez przelew
tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy podany na stronach Sklepu
internetowego w terminie 3 dni roboczych od chwili dokonania zakupu Towaru;
b) poprzez przelew za pośrednictwem operatora Przelewy24.pl lub PayPal w
terminie 3 dni roboczych od chwili dokonania zakupu Towaru;
c) w chwili odbioru za tzw. pobraniem;

5. Klient składając
Zam
ówienie wybiera preferowaną przez siebie formę płatności.

6. W przypadku nie
dokonania wpłaty w terminie 3 dni roboczych od dokonania zakupu, jeśli Klient
nie wybrał płatności za tzw. pobraniem, Zam
ówienie zostaje
anulowane.

7. Klient
otrzymuje dokument sprzedaży w postaci paragonu drogą elektroniczną lub faktury
VAT drogą elektroniczną, jeśli składając Zam
ówienie zgłosił chęć
otrzymania faktury VAT i podał niezbędne w tym celu dane.

Zasady realizacji
dostawy

1. Dostawa Towarów odbywa się na
adres dostawy wskazany przez Klienta w Zam
ówieniu.

2. Usługodawca
realizuje dostawę Towar
ów we własnym zakresie lub za pośrednictwem firmy kurierskiej lub
operatora pocztowego.

3. Koszty dostawy
są wskazane na stronach Sklepu internetowego oraz w formularzu Zam
ówienia i zależą od
wybranej przez Klienta formy płatności i rodzaju dostawy.

4. Dostawa Towarów odbywa się na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraj
ów wskazanych na
stronie Sklepu internetowego.

5. Składane Zamówienia nie są
realizowane w niedziele, święta, dni ustawowo wolne od pracy, a także w inne
dni przyjęte w przedsiębiorstwie Usługodawcy jako wolne od pracy, o kt
órych poinformował
on na stronach Sklepu internetowego przed złożeniem Zam
ówienia przez
Klienta.

Reklamacje

1. Usługodawca
zobowiązuje się dostarczać Klientowi Towar wolny od wad istotnych i wad
fizycznych.

2. Wadą fizyczną Towaru jest jego
niezgodność z umową sprzedaży, w sytuacji gdy Towar:  

a) nie ma
właściwości, kt
óre Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na
cel oznaczony w umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub
przeznaczenia Towaru;  
b) nie ma właściwości, o kt
órych istnieniu Usługodawca zapewnił Klienta, w tym
przedstawiając pr
óbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o kt
órym Klient
poinformował przy zawarciu umowy sprzedaży, a Usługodawca nie zgłosił
zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

3. Nie jest wadą
fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o kt
órym Klient został
poinformowany przed dokonaniem jego zakupu.

4. Nie stanowią o
niezgodności towaru z umową różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem
dostarczonego towaru a jego zdjęciem umieszczonym w Sklepie internetowym, jeś
li są one wynikiem
indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, wygląd faktury, proporcje
itd.)

5. W przypadku
niezgodności Towaru z umową
Klient będący konsumentem oraz przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta może składać reklamację osobiście lub pisemnie na
adres: ul. Długa 62
, 31-146 Kraków a także za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@glamroombutik.pl. Klient
powinien w
ówczas odesłać Usługodawcy reklamowany Towar wraz z opisem
niezgodności na adres: ul. Długa 62
, 31-146 Kraków.

6. Reklamacja
powinna być zgłoszona niezwłocznie po powzięciu wiadomości o podstawie jej
zgłoszenia.

7. Usługodawca
rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i informuje Klienta o
sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany
przez niego adres, chyba że Klient zastrzegł, iż decyzja co do sposobu
rozpatrzenia reklamacji powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na
wskazany przez Klienta adres.

8. Brak odpowiedzi
Usługodawcy co do sposobu rozpatrzenia reklamacji we wskazanym powyżej terminie
stanowi o jej pozytywnym rozpatrzeniu.

9. W przypadku
realizacji zasadnej reklamacji koszty związane z wysłaniem Usługodawcy Towaru,
a następnie z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności
ponosi Usługodawca.

Prawo odstąpienia
od umowy

1. Klientowi
będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży
zawartej w Sklepie internetowym na zasadach wskazanych poniżej.

2. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży
bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od
dnia dostawy Towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia do Usługodawcy przed jego upływem.

Towar należy wysłać
na adres: ul. Grabowa 21/19, 30-227 Kraków

3. W razie
skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.
Klient zobowiązany jest w
ówczas do zwrotu zakupionego Towaru (nowego, bez śladów używania),
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Do
zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
Konieczne jest dołączenie do odsyłanego Towaru dowodu zakupu (paragon lub
faktura VAT).

4. W terminie 14
dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży Usługodawca zwraca
Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty
dostawy produktu w przypadku zwrotu całego zam
ówienia (z wyjątkiem
dodatkowych koszt
ów wynikających z wybranego przez Klienta
sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły spos
ób dostawy).

5. Sprzedawca
dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego
użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny spos
ób zwrotu, który nie wiąże się
dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował,
że sam odbierze Towar od Klienta, może powstrzymać się ze zwrotem płatności do
chwili otrzymania Towaru z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Klienta
dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, kt
óre zdarzenie
nastąpi wcześniej.

7. Jeżeli Klient
wybrał
sposób dostawy Towaru
inny niż najtańszy zwykły spos
ób dostawy oferowany
przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi
poniesionych przez niego dodatkowych koszt
ów związanych z
odstąpieniem od umowy.

8. Klient ponosi
tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Klient ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z
niego w spos
ób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Towaru.

10. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zwr
ócenie się do
wyspecjalizowanych instytucji (np. do Wojew
ódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, stałego
polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojew
ódzkim Inspektorze
Inspekcji Handlowej). Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych
procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych
(miejskich) rzecznik
ów konsumentów, organizacji
społecznych, do kt
órych zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsument
ów: www.uokik.gov.pl.

11. Wzór oświadczenia o
odstąpieniu od umowy sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem stanowi
załącznik do Regulaminu.

Warunki techniczne
korzystania z usługi

1. W celu
poprawnego korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien posiadać
: połączenie z siecią
Internet, urządzenia pozwalające na korzystanie z zasob
ów sieci Internet
(komputer, tablet etc.), podstawowy system operacyjny oraz z przeglądarkę (np.
Firefox, Internet Explorer) umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia
dokument
ów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową
usługę www oraz obsługującą język oprogramowania JavaScript, z włączoną opcją
akceptowania plik
ów cookies, aktywne konto poczty elektronicznej,
oprogramowanie Adobe Acrobat Reader umożliwiające odczytywanie plik
ów pdf, numer
telefonu kom
órkowego.

2. Usługodawca
informuje, iż korzystanie z usługi może się wiązać z narażeniem na wprowadzenie
do komputera wirus
ów komputerowych, tzw. koni trojańskich oraz spamu. W
celu zapobieżenia takiemu niebezpieczeństwu zaleca ostrożne podejście do
program
ów pochodzących z nieznanych źródeł, poczty
elektronicznej otrzymanej od nieznanego nadawcy oraz zainstalowanie odpowiedniego
oprogramowania chroniącego komputer przed wirusami i końmi trojańskimi.

Postanowienia
końcowe

1. Niniejszy
Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2020 r.

2. Usługodawca może
dokonać zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, a zmiana taka będzie
dostępna na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu będą obowiązywać w
terminie 14 dni od dnia ich umieszczenia na stronie Sklepu internetowego.

3. Klient zostanie
powiadomiony o zmianie Regulaminu przy pierwszym logowaniu na stronie Sklepu internetowego
po zmianie Regulaminu oraz o możliwości zaakceptowania lub odmowy
zaakceptowania zmienionego Regulaminu. Odmowa zaakceptowania zmienionego
Regulaminu będzie się wiązała z usunięciem konta Klienta.

4. Zmiana
Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Klienta wynikających z zam
ówień złożonych
przed wprowadzeniem zmiany (strony wiąże Regulamin obowiązujący w chwili
złożenia zam
ówienia przez Klienta.)

5. Niniejszy
Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu internetowego, w sklepie stacjonarnym
Usługodawcy: ul. Długa 62
, 31-146 Kraków.

6. W sprawach
nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 (Dz.U.2014 poza.827).

7. Spory związane
ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu internetowego rozstrzygać będzie
sąd powszechny wedł
ug właściwości ogólnej.

Regulamin Kodów Rabatowych

 

Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania kodów rabatowych
sprzedaży w sklepie glamroombutik.pl prowadzonym przez  GLAMROOM spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Długa 62, 31-146 Krak
ów, 
wpisana do rejestru przedsiębiorc
ów prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śr
ódmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000850827 , REGON: 386571440, NIP:
6762582788 (zwaną dalej 
„GLAMROOM”).

 

Postanowienia ogólne

 

1.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa
o poniżej wskazanych terminach, należy przez nie rozumieć:

2.
a) Kod rabatowy – elektroniczny
kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, do zrealizowania w sklepie
internetowym glamroombutik.pl prowadzonym przez GLAMROOM Sp. z o.o. w Krakowie,
poprzez zniżkę procentową, kwotową lub na darmową dostawę.

3.
b) Zniżka kwotowa –
zniżka wyrażona w PLN jaką Klient uzyskuje wykorzystując kod rabatowy podczas
zam
ówienia. Zniżka naliczana jest od wartości zamówienia i nie
obejmuje koszt
ów wysyłki.

4.
c) Zniżka
procentowa – zniżka procentowa jaką Klient uzyskuje wykorzystując kod
rabatowy podczas zam
ówienia. Zniżka naliczana jest od wartości zamówienia i nie
obejmuje koszt
ów wysyłki.

5.
d) Darmowa dostawa –
koszt dostawy ponoszony przez GLAMROOM; Klient wykorzystując kod rabatowy
podczas zam
ówienia nie ponosi kosztów dostawy.

6.
Zasady udzielania kodów rabatowych

7.
Udostępnienie kodu rabatowego
przez GLAMROOM następuje w formie listu elektronicznego lub poprzez publiczną
akcję promocyjną organizowaną przez GLAMROOM na portalach społecznościowych, w
tym m.in poprzez Instagram i Facebook oraz na stronie internetowej
glamroombutik.pl. Kody rabatowe mogą być także udostępnianie w drodze konkurs
ów organizowanych
przez GLAMROOM lub upoważnione do tego przez GLAMROOM osoby trzecie.

8.
Kod rabatowy może być
wykorzystany przez każdego klienta GLAMROOM. Oznacza to, że Klient nie musi się
posiadać konta w sklepie internetowym GLAMROOM podczas realizowania kodu
rabatowego.

9.
Kody rabatowe można wykorzystać
tylko podczas zakup
ów w sklepie internetowym GLAMROOM i obejmują one
jedynie produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego. Kody rabatowe
nie obowiązują w sklepie stacjonarnym.

10.
Kody rabatowe nie obejmują
koszt
ów przesyłki, chyba że inaczej określono w warunkach akcji
promocyjnej.

11.
Skorzystanie z Kodu rabatowego
jest dobrowolne.

12.
Kod rabatowy może posiadać
dodatkowe założenia, kt
óre muszą być spełnione, aby kod rabatowy mógł być wykorzystany
np. kwota minimalna zam
ówionych produktów lub kategoria
produkt
ów, które objęte są kodem rabatowym. Warunki danej promocji
każdorazowo będą zamieszczone na stronie internetowej GLAMROOM oraz na
portalach społecznościowych.

13.
Aby skorzystać z Kodu
rabatowego wystarczy zaznaczyć na stronie „koszyka”
pole „Mam kupon
rabatowy” i wpisać w okienku pojawiającym się po zaznaczeniu tego pola podany
ciąg znak
ów alfanumerycznych.

14.
Wpisanie Kodu rabatowego w
wymienionym w ust. 7 polu spowoduje aktywację zniżki o wartość procentową,
kwotową lub bezpłatnej dostawy produkt
ów znajdujących się
w koszyku. Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie zam
ówione produkty
zamieszczone w koszyku, chyba że odnośnie danego kodu rabatowego określono inne
zasady jego realizacji.

15.
Kody rabatowe nie sumują się ze
sobą. Oznacza to, że w jednym zam
ówieniu można
wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.

16.
Kody rabatowe nie są środkami
płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi udzielanymi przez GLAMROOM i nie
podlegają wymianie na r
ównowartość pieniężną.

11.Każdorazowo
działanie kodu rabatowego podlega ograniczeniu czasowemu i jest ono określone w
chwili udostępnienia przez
GLAMROOM kodu rabatowego.

Reklamacje i zwroty

 

1.
Wszelkie reklamacje i zwroty
towar
ów zakupionych z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na
zasadach określonych w Regulaminie oraz Polityce Reklamacji i Zwrot
ów , znajdujących
się na stronie glamroombutik.pl

2.
W przypadku zwrotu towarów zakupionych z
wykorzystaniem kodu rabatowego, Klient otrzymuje zwrot wartości produktu
widniejący na paragonie.

 

Postanowienia końcowe

1.  GLAMROOM zastrzega prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany
w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą
one  obowiązywały od dnia umieszczenia informacji
na stronie internetowej
GLAMROOM.

2.
W kwestiach nieuregulowanych
niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.